Biokar-Pháp « Công Ty TNHH Thiết Bị KHKT & Hóa Chất Bắc Âu

 

 

Đóng vai trò chính trong công nghiệp và Vi sinh vật môi trường đối với hơn ba mươi năm kinh nghiệm, Biokar Diagnostics cung cấp một loạt các sản phẩm khử nước hoặc mẫu sẵn có để sử dụng. Thông qua sự tôn trọng của tiêu chuẩn hiện hành hoặc trong sự phát triển của khái niệm sáng tạo, các sản phẩm của Biokar đáp ứng khách hàng các vấn đề an toàn vệ sinh.Công ty TNHH Thiết Bị KHKT & Hóa Chất Bắc Âu Chuyên Cung cấp giới hạn rộng môi trường vi sinh bao gồm Thạch(Agar), Canh(broth) bột khô hoặc dạng sẵn để sử dụng, chất bổ sung của Hãng Biokar Diagnostic – Pháp và được sản xuất tại Pháp. Chi Tiết một số dòng sản phẩm của Biokar-Pháp:

Enrichment media 

Salmonella Enrichment  BK194GC  5 kg

Salmonella Enrichment  BK194HA 500 g

Salmonella Enrichment with Tween

80 – ready-to-use medium  BM16308  3 x 3 L in flexible bags

Salmonella Enrichment – ready-to-use medium  BM13608  10 x 225 mL in vials

Salmonella Enrichment – ready-to-use medium  BM13708  3 x 3 L in flexible bags

Salmonella Enrichment – ready-to-use medium  BM14408  2 x 5 L in flexible bags

Isolation and identification media  

Agar – pre-poured medium  BM16008  20 plates Ø 90 mm

IRIS Salmonella

Agar – pre-poured medium  BM16108  120 plates Ø 90 mm

supplement  BS07708 120 tablets

* IRIS Salmonella

liquid supplement  BS07808  10 x 50 mL in vials  Confirmation test 

CONFIRM’ Salmonella – Latex agglutination kit  BT01108 50 tests

Diluant

Buffered peptone water (20 g/L)  BK131HA 500 g

Buffered peptone water (20 g/L)  BK131GC  5 kg

Buffered peptone water (25,5 g/L)  BK018HA 500 g

Buffered peptone water (25,5 g/L)  BK018GC  5 kg

Buffered peptone water (25,5 g/L) – ready-to-use medium BM01008  10 x 225 mL in vials

Buffered peptone water (25,5 g/L) – ready-to-use medium BM05608  50 x 9 mL in tubes

Buffered peptone water (25,5 g/L) – ready-to-use medium  BM05708  10 x 90 mL in vials

Buffered peptone water (25,5 g/L) – ready-to-use medium  BM13108  3 x 3 L in flexible bags

Buffered peptone water (25,5 g/L) – ready-to-use medium  BM13208  2 x 5 L in flexible bags  Enrichment media 

Half-FRASER Broth – dehydrated base medium  BK173HA  500 g

Half-FRASER Broth – dehydrated base medium  BK173HA  5 kg

* Half-FRASER Broth selective supplement  BS03008  10 vials pack qsp 500 mL

* Half-FRASER Broth selective supplement  BS03208  8 vials pack qsp 2,25 L

Half-FRASER Broth – ready-to-use  BM01608  10 x 225 mL in vials

Half-FRASER Broth – ready-to-use  BM13408  2 x 5 L in flexible bags

Isolation and identification media 

Listeria Agar (Kit)  BT00808  6 x 200 mL base medium in vials +

6 vials of selective suppl. qsp 200

mL + 6 vials of enrichment suppl.

qsp 200 mL

COMPASS

®

Listeria Agar – pre-poured medium  BM12308  20 plates Ø 90 mm

COMPASS

®

Listeria Agar – pre-poured medium  BM12408  120 plates Ø 90 mm  Confirmation test 

CONFIRM’ L.mono Broth  BM16208  18 vials with 1 mL

CONFIRM L.mono Agar

- pre-poured medium  BM13908  10 plates Ø 90 mm

Half-FRASER Broth – ready-to-use  BM13308  2 x 3 L in flexible bags

 Bacillus

COMPASS® Bacillus method allows the detecƟon and enumeraƟon of spores and vegetaƟve

forms of the species belonging to the group of presumpƟve Bacillus cereus in the food and

feed products.

SESAME Salmonella TEST

 

SESAME Salmonella TEST® method allows the detecƟon of moƟle Salmonellain the food, feed

and environmental samples products.

Bacilluscereus Agar – pre-poured medium  BM12608  20 plates Ø 90 mm

Bacilluscereus Agar – ready-to-melt medium  BM13008  10 x 100 mL in vials

Bacilluscereus Agar selective supplement  BS06908  10 vials pack qsp 100 mL

Enrichment media 

Salmonella Enrichment  BK194GC  5 kg

Salmonella Enrichment  BK194HA 500 g

Salmonella Enrichment with Tween

80 – ready-to-use medium  BM16308  3 x 3 L in flexible bags

Salmonella Enrichment – ready-to-use medium  BM13608  10 x 225 mL in vials

Salmonella Enrichment – ready-to-use medium  BM13708  3 x 3 L in flexible bags

Salmonella Enrichment – ready-to-use medium  BM14408  2 x 5 L in flexible bags

SESAME Salmonella TEST

method

SESAME Salmonella Detection  BK195HA 500 g

SESAME Salmonella Detection – pre-poured medium  BM14108  20 plates Ø 90 mm

SESAME Salmonella Detection- pre-poured medium  BM15008  120 plates Ø 90 mm

SESAME Salmonella Detection- ready-to-melt medium  BM13808  10 x 200 mL in vial  Confirmation test 

Salmonella Agar – pre-poured medium  BM06608  20 plates Ø 90 mm

Isolation and identification media

ccAgar – pre-poured medium

BM15308  20 plates Ø 55 mm

ccAgar – dehydrated base medium  BK210HA 500 g

Suspensions, dilutions, revivifications 

Tryptone-salt Broth (Maximum Recovery Diluent)  BK014HA  500 g

Tryptone-salt Broth (Maximum Recovery Diluent) – Ready-to-use medium  BM00808  50 × 9 mL in tubes

Tryptone-salt Broth (Maximum Recovery Diluent) – Ready-to-use medium  BM11408  10 × 90 mL in vials

Tryptone-salt Broth (Maximum Recovery Diluent) – Ready-to-use medium  BM13508  3 × 3 L in flexible bags

Buffered peptone Broth with sodium chloride pH 7.0  BK128HA  500 g

Lactose Broth  BK082HA 500 g

Sterile distilled water  BM11508  50 × 18 mL in tubes

Peptone water 0,1 %  BM16408  2 x 5 L in flexible bags

Buffered peptone water (25.5 g/L)  BK018GC  5 kg

Buffered peptone water (25.5 g/L)  BK018HA  500 g

Buffered peptone water (20 g/L)  BK131GC  5 kg

Buffered peptone water (20 g/L)  BK131HA  500 g

Buffered peptone water (25.5 g/L) – Ready-to-use medium  BM01008  10 × 225 mL in vials

Buffered peptone water (25.5 g/L) – Ready-to-use medium  BM05608  50 × 9 mL in tubes

Buffered peptone water (25.5 g/L) – Ready-to-use medium  BM05708  10 × 90 mL in vials

Buffered peptone water (25.5 g/L) – Ready-to-use medium  BM13108  3 × 3 L in flexible bags

Buffered peptone water (25.5 g/L) – Ready-to-use medium  BM13208  2 × 5 L in flexible bags

Peptone water  BK084HA 500 g

SalmonellaEnrichment with Tween

80 – Ready-to-use  BM16308  3 × 3 L in flexible bags

Ringer’s solution (1/4 strength)  BR00108  100 tablets  Anaerobic bacteria 

Meat liver glucose 0.6 % Agar  BK024HA  500 g

Reinforced Clostridial Medium (RCM) Broth  BK094HA  500 g

Reinforced Clostridial Agar  BK090HA  500 g

Anaerobic sulfito-reducing bacteria 

TSN Agar  BK001HA 500 g

Meat-yeast Agar  BK006HA 500 g

Meat-liver glucose Agar  BK157HA  500 g

Meat liver glucose agar with 2g/L yeast extract  BM16908  10 x 200 mL in vials

TSC Agar – Ready-to-use base medium  BM03908  50 × 20 mL in tubes

TSC Agar – Ready-to-melt base medium  BM07708  10 × 200 mL in vials

TSC Agar – Dehydrated base medium  BK031HA  500 g

* D-cycloserine 200 mg selective supplement  BS00608  10 vials pack qsp 500 mL

* Egg Yolk Enrichment  BS06608  10 × 50 mL in vials

Bacillus

Dextrose Tryptone Agar  BK042HA  500 g

BCP Dextrose Agar – Ready-to-melt medium  BM16808  10 × 200 mL in vials

Bacillus cereus (acc. to Mossel) – Pre-poured medium  BM03808  20 plates Ø 90 mm

Bacillus cereus Agar (acc. to Mossel)- Dehydrated base medium  BK116HA  500 g

* Egg Yolk Emulsion with Polymyxin B  BS05508  10 × 50 mL in vials

* Polymyxin B selective supplement  BS00708  10 vials pack

* Egg Yolk Enrichment  BS06608  10 × 50 mL in vials

COMPASS

®

Bacillus cereus Agar – Pre-poured medium  BM12608  20 plates Ø 90 mm

COMPASS

®

Bacillus cereus Agar (base)  BK189HA 500 g

® COMPASS

 

Bacillus cereus Agar – Ready-to-melt base medium  BM13008  10 × 100 mL in vials

  Xem thêm tại :http://ledtechno.be/upload/NT0000660220131212112013.pdf