SIGMA – Mỹ « Công Ty TNHH Thiết Bị KHKT & Hóa Chất Bắc Âu

deyhe

    SIGMA – USA: Hóa chất chuyên dụng cho sinh học phân tử

   Sigma Aldrich là hãng hóa chất lớn nhất và có uy tín nhất tại Mỹ. Sản  phẩm của Sigma Alrich là sự lựa chọn hàng đầu       của hầu hết các    phòng    thí nghiệm trên thế giới.Sigma Aldrich cung cấp các sản  phẩm có chất   lượng tốt nhất và rất đa dạng về chủng loại.
  Sigma Aldrich hiện tại đang có đến 187,000 sản phẩm bao gồm hóa  chất chuẩn, hóa chất tinh khiết, cột sắc ký, các phụ kiện và các dụng cụ tiêu hao trong phòng thí nghiệm với nhiều thương hiệu khác nhau: SigmaSigma AldrichAldrichFluka,Supelco, …
Danh Mục Hóa Chất Sigma:
31732 Abamectin PESTANAL®, analytical standard
PS665 Abate® analytical standard
A8206 Acacetin
A3669 Acebutolol hydrochloride analytical standard
A1674 Acemetacin analytical standard
48500-U Acenaphthene analytical standard
36959 Acenaphthene solution 100 ng/μL in cyclohexane, analytical standard
48643 Acenaphthene solution 200 μg/mL in methanol, analytical standard
48566 Acenaphthylene analytical standard
40075 Acenaphthylene solution 5000 μg/mL in methanol, analytical standard
48630-U Acenaphthylene solution 200 μg/mL in methanol, analytical standard
45315 Acephate PESTANAL®, analytical standard
PS738 Acephate analytical standard
32527 Acequinocyl PESTANAL®, analytical standard
47134 Acesulfame K analytical standard
506788 Acetaldehyde analytical standard
868095 Acetaldehyde solution 1000 μg/mL in H2O, analytical standard
14423 Acetaldehyde, DAIH derivative analytical standard
BCR547 Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone BCR® certified Reference Material
442434 Acetaldehyde-2,4-DNPH analytical standard
47340-U Acetaldehyde-2,4-DNPH solution 1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
4M7340-U Acetaldehyde-2,4-DNPH solution 1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
CRM47340 Acetaldehyde-2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
CRM4M7340 Acetaldehyde-2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 5 × 1 mL
CRM868095 Acetaldehyde solution certified reference material, 1000 μg/mL in water, ampule of 100 × 1.2 mL
89898 Acetamide analytical standard
55669 4-Acetamidoantipyrine analytical standard
32385 4-Acetamido-d3-antipyrine VETRANAL™, analytical standard
33978 2-Acetamido-5-nitrothiazole VETRANAL™, analytical standard
92564 p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt analytical reference material
32239 Acetaminophen-(methyl-d3) VETRANAL™, analytical standard
33674 Acetamiprid PESTANAL®, analytical standard
97582 Acetazolamide analytical standard
71251 Acetic acid analytical standard
45754 Acetic acid solution for HPLC
33379 Acetochlor PESTANAL®, analytical standard
PS2040 Acetochlor analytical standard
50728 Acetochlor-(2-ethyl-6-methylphenyl-d11) analytical standard
34145 Acetochlor ESA sodium salt PESTANAL®, analytical standard
34144 Acetochlor OA PESTANAL®, analytical standard
A178 Acetohexamide analytical standard
4174 1-Acetonaphthone analytical standard
18478 2-Acetonaphthone analytical standard
BCR549 Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone BCR® certified Reference Material
details Acetone- 2,4-DNPH solution
CRM47341 Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
CRM4M7341 Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 5 × 1 mL
442436 Acetone-2,4-DNPH analytical standard
44114 Acetone O-pentafluorophenylmethyl-oxime analytical standard
45983 Acetonitrile analytical standard
A2919 Acetophenetidin methanol solution, original import license
42163 Acetophenone analytical standard
48292 Acetophenone solution 2000 μg/mL in methylene chloride, analytical standard
40411-U Acetophenone solution 5000 μg/mL in methanol, analytical standard
73536 Acetovanillone analytical standard
A4813 3-(N-Acetylamino)-5-(N-decyl-N-methylamino)benzyl alcohol analytical standard, for drug analysis
34132 3-Acetyldeoxynivalenol solution 100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
34133 15-Acetyldeoxynivalenol solution 100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
A9559 (2S)-cis-3-(Acetyloxy)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
30498 N-Acetyl-S-phenyl-L-cysteine analytical standard
61803 2-Acetylpyridine analytical standard
30642 2-Acetylpyrrole analytical standard
A3658 N8-Acetylspermidine dihydrochloride
50357 N4-Acetylsulfadimethoxine analytical standard
90115 N4-Acetylsulfamethoxazole analytical standard
74339 N4-Acetylsulfapyridine analytical standard
73535 2-Acetylthiophene analytical standard
32820 Acibenzolar-S-methyl PESTANAL®, analytical standard
88996 Acid Green 25 analytical standard
861259 Acid Herbicide Spiking Mix 2 analytical standard, in acetone (varied)
59573 Acid Red 33 analytical standard
49823 Acid Red 73 analytical standard
41293 Acid Violet 49 analytical standard
34311 Acifluorfen PESTANAL®, analytical standard
36792 Aclonifen PESTANAL®, analytical standard
46415 Acrinathrin PESTANAL®, analytical standard
4S8501 Acrolein
5S06230 Acrolein analytical standard
46870-U Acrolein/Acrylonitrile Mix analytical standard, 2000 μg/mL each component in H2O
13173 Acrolein, DAIH derivative analytical standard
BCR548 Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone BCR® certified Reference Material
442441 Acrolein-2,4-DNPH analytical standard
CRM47342 Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
65819 Acrolein O-pentafluorophenylmethyl-oxime analytical standard
23701 Acrylamide analytical standard
31564 Acrylonitrile analytical standard
40003 Acrylonitrile solution 5000 μg/mL in methanol, analytical standard
A6597 Adaphotris ≥95% (NMR)
A3649 Adiphenine hydrochloride analytical standard
80054 Advantame® analytical standard
501212 Air, Zero (THC <1ppm) aerosol can of 4 L, analytical standard
33992 Aklomide VETRANAL™, analytical standard
PS675 Akton analytical standard
45316 Alachlor PESTANAL®, analytical standard
48308 Alachlor solution 200 μg/mL in methanol, analytical standard
41089 Alachlor solution 1000 μg/mL in methanol, analytical standard
34147 Alachlor ESA sodium salt PESTANAL®, analytical standard
34146 Alachlor OA PESTANAL®, analytical standard
IRMM527RA Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Co, 0.1 mm foil
IRMM527RB Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Co, 0.5 mm wire
IRMM527RC Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Co, 1.0 mm wire
IRMM528RA Al alloy IRMM® certified Reference Material, 1.0% Co, 0.1 mm foil
IRMM528RB Al alloy IRMM® certified Reference Material, 1.0% Co, 0.5 mm wire
IRMM528RC Al alloy IRMM® certified Reference Material, 1.0% Co, 1.0 mm wire
IRMM530RA Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Au, 0.1 mm foil
IRMM530RC Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Au, 1.0 mm wire
IRMM532A Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.01% Co, 0.1 mm foil
IRMM532B Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
IRMM532C Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.01% Co, 1.0 mm wire
IRMM533A Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Ag, 0.1 mm foil
IRMM533B Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Ag, 0.5 mm wire
IRMM533C Al alloy IRMM® certified Reference Material, 0.1% Ag, 1.0 mm wire
IRMM534A Al alloy IRMM® certified Reference Material, 2.0% Sc, 0.1 mm foil
IRMM534B Al alloy IRMM® certified Reference Material, 2.0% Sc, 0.5 mm wire
IRMM534C Al alloy IRMM® certified Reference Material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
41144 β-Alanine analytical standard
55329 L-Alanine hydrochloride solution 100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
ERMAD454 Alanine aminotransferase ERM® certified Reference Material
32872 Alanycarb PESTANAL®, analytical standard
A4673 Albendazole ≥98%
32181 Albendazole-2-aminosulfone-(propyl-3,3,3-d3) hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
33952 Alcohol Standard Solution 0.25 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33953 Alcohol Standard Solution 0.3 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33957 Alcohol Standard Solution 0.5 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33958 Alcohol Standard Solution 0.8 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33959 Alcohol Standard Solution 0.9 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33961 Alcohol Standard Solution 1 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33962 Alcohol Standard Solution 2 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33963 Alcohol Standard Solution 3 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33964 Alcohol Standard Solution 4 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
33386 Aldicarb PESTANAL®, analytical standard
36580 Aldicarb solution PESTANAL®, analytical standard, 100 ng/μL in acetonitrile
33387 Aldicarb-sulfone PESTANAL®, analytical standard
31258 Aldicarb-sulfoxide PESTANAL®, analytical standard
32132 Aldimorph PESTANAL®, analytical standard
47881 Alditol Acetate Mix 2 50 mg/mL in chloroform, analytical standard
PS1055 Aldoxycarb analytical standard
36664 Aldrin solution 100 ng/μL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
48962 Aldrin solution 200 μg/mL in isooctane, analytical standard
48673 Aldrin solution 20 μg/mL in methanol, analytical standard
68281 Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems C10 – C40 (all even), 50 mg/l each
94234 Alkane Standard Mixture for performance tests of GC-systems C10; C20 – C40 (all even), 50 mg/l each
4070 Alkane standard solution C8-C20 analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
4071 Alkane standard solution C21-C40
51807 Alkannin analytical standard
33623 Alkylphenol Target Analyte Mix solution for DIN EN ISO 18857-2 in acetone, analytical standard
22508 C2-C4 Alkynes 15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
33396 Allethrin PESTANAL®, analytical standard
PS96 Allethrin solution 0.1 mg/mL in methylene chloride, analytical standard
45318 Allidochlor PESTANAL®, analytical standard
45319 Alloxydim-sodium PESTANAL®, analytical standard
7056 Allyl cinnamate analytical standard
41894 Allyl hexanoate analytical standard
36682 Allyl isothiocyanate PESTANAL®, analytical standard, stabilized
A124 (−)-N-Allylnormetazocine hydrochloride analytical standard
A0552 (−)-N-Allylnormetazocine hydrochloride
A156 (±)-N-Allylnormetazocine hydrochloride analytical standard
16760 Allyl phenoxyacetate analytical reference material
45320 Alodane PESTANAL®, analytical standard
A1537 Alphaprodine hydrochloride Hydrochloride
A1163 Alphenal
A131 Alprenolol hydrochloride
A3794 Althiazide analytical standard
33994 Altrenogest VETRANAL™, analytical standard
BCR169 α-Alumina (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) BCR® certified Reference Material
BCR170 α-Alumina (1.05 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) BCR® certified Reference Material
BCR171 α-Alumina (2.95 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) BCR® certified Reference Material
41377 Aluminium Standard for ICP TraceCERT®, 10’000 mg/L Al in nitric acid
39435 Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid
IRMM523A Aluminum IRMM® certified Reference Material, 0.1 mm foil
IRMM523B Aluminum IRMM® certified Reference Material, 1.0 mm foil
IRMM523C Aluminum IRMM® certified Reference Material, 1.0 mm wire
206946 Aluminum atomic absorption standard solution 1,000 μg/mL Al in 1 wt. % HCl (Exact Al concentration on label)
356034 Aluminum ICP/DCP standard solution 10,000 μg/mL Al in 1-5 wt.% HCl (Exact Al concentration on label)
61935 Aluminum Standard for ICP TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid
6905 α-Angelica lactone analytical standard
PHR1349 Beta Alanine pharmaceutical secondary standand; traceable to USP
48013 α-DEX™ 120 Column Test Mix 500 μg/mL each component in methylene chloride, analytical standard
12448 α-Humulene analytical standard
3642 α-Ionone analytical standard
30627 α-Terpineol analytical standard
87612 Amaranth analytical standard
67369 (−)-Ambroxide analytical standard
A9797 Ambroxol hydrochloride analytical standard
90914 AMCC analytical standard
A2428 Amcinonide analytical standard
32461 Ametoctradin PESTANAL®, analytical standard
45321 Ametryn PESTANAL®, analytical standard
49084 Ametryn analytical standard
PS383 Ametryn analytical standard
32396 Amicarbazone PESTANAL®, analytical standard
33588 Amidosulfuron PESTANAL®, analytical standard
76513 Amidotrizoic acid analytical standard
LAA21 L-Amino acids
LAA10 L-Amino acids
DLAA DL-Amino acids
DNP25 L-Amino acids, dinitrophenyl
PAA20 Amino Acids, Physiological, And Related Compounds Physiological Amino Acids and Related Compounds
AAS18 Amino Acid Standard analytical standard
A2161 Amino acid standards for fluorescence detection
A9781 Amino acid standards for protein hydrolysates analytical standard
A2908 Amino acid standards for protein hydrolysates containing norleucine
A6407 Amino acid standards, physiological acidics and neutrals
A9906 Amino acid standards, physiological acidics, neutrals, and basics
A6282 Amino acid standards, physiological basics
A1585 Amino acid standards, physiological basics
46130 4-Aminoazobenzene analytical standard
31629 o-Aminoazotoluene analytical standard
31189 2-Aminobenzimidazole PESTANAL®, analytical standard
MET222A 2-Aminobenzimidazole analytical standard
31598 4-Aminobiphenyl analytical standard
A3168 N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride analytical standard, for drug analysis
03835 γ-Aminobutyric acid analytical standard
45322 Aminocarb PESTANAL®, analytical standard
PS751A Aminocarb analytical standard
47750 4-Amino-2,6-dinitrotoluene solution 1000 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
32999 Aminoethoxyvinyl glycine hydrochloride PESTANAL®, analytical standard
32841 2-Aminoflubendazole VETRANAL™, analytical standard
33655 1-Aminohydantoin hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
34006 1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3 VETRANAL™, analytical standard
A3305 4-Aminomethylbenzenesulfonamide acetate salt
A2134 4-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride ≥95%
05164 (Aminomethyl)phosphonic acid analytical standard
45946 4-Amino-2-nitrophenol analytical standard
07307 (+)-6-Aminopenicillanic acid analytical standard
36683 2-Aminophenol PESTANAL®, analytical standard
36684 3-Aminophenol PESTANAL®, analytical standard
35837 4-Aminophenol PESTANAL®, analytical standard
95343 (±)-1-Amino-2-propanol analytical standard
32457 Aminopyralid PESTANAL®, analytical standard
36685 2-Aminopyridine PESTANAL®, analytical standard
36687 4-Aminopyridine PESTANAL®, analytical standard
18858 5-Aminosalicylic acid analytical standard
32168 Aminotriclabendazole hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
68181 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid analytical standard
45323 Amitraz PESTANAL®, analytical standard
PS1005 Amitraz analytical standard
A8535 Amitriptyline hydrochloride drug standard, 1.0 mg/mL±5% in methanol
A115 Amitriptyline metabolite, (±)-E-10-hydroxylated- analytical standard
45324 Amitrol PESTANAL®, analytical standard
88431 Ammonium phosphate monobasic analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5%
59755 Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water
A2799 Amodiaquin dihydrochloride dihydrate
31586 Amoxicillin trihydrate VETRANAL™, analytical standard
33349 AMOZ VETRANAL™, analytical standard
A2262 DL-Amphetamine sulfate salt solution drug standard, 1.0 mg/mL±5% in methanol
46006 Amphotericin B trihydrate VETRANAL™, analytical standard
59349 Ampicillin analytical standard
31591 Ampicillin trihydrate VETRANAL™, analytical standard
31592 Amprolium hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
68518 Amylamine analytical standard
IRMMIFCC456 α-Amylase (catalytic concentration) IRMM® certified Reference Material
87894 α-Amylcinnamyl alcohol analytical standard
80067 Amyl hexanoate analytical standard
442794 tert-Amyl methyl ether analytical standard
506737 tert-Amyl methyl ether solution 2000 μg/mL in methanol, analytical standard
53017 α-Amyrin analytical standard
48168 5-α−Androstane solution 2000 μg/mL in methylene chloride, analytical standard
31573 5α-Androstan-17β-ol-3-one VETRANAL™, analytical standard
46025 Androstanolone 17-benzoate VETRANAL™, analytical standard
A0684 5-Androstene-3β,17β-diol
A8547 5-Androstene-3β,17β-diol 3-sulfate triethylammonium salt
46033 4-Androstene-3,17-dione VETRANAL™, analytical standard
31579 Androsterone VETRANAL™, analytical standard
46042 Androsterone 3-acetate VETRANAL™, analytical standard
10368 trans-Anethole analytical standard
19448 Anhydroerythromycin A analytical standard
37919 Anhydrotetracycline hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
BCR519 Anhydrous butter fat (triglycerides) BCR® certified Reference Material
31464 Anilazine PESTANAL®, analytical standard
51788 Aniline analytical standard
40542 Aniline solution 5000 μg/mL in methanol, analytical standard
48030-U Aniline solution 2000 μg/mL in methanol, analytical standard
37876 Anilofos PESTANAL®, analytical standard
BCR115 Animal feed (OCP’s) BCR® certified Reference Material
29244 Anion HPCE-Kit
07406 m-Anisaldehyde analytical standard
97063 p-Anisaldehyde analytical standard
94666 p-Anisic acid analytical standard
31597 o-Anisidine analytical standard
96109 Anisole analytical standard
A3766 Antazoline phosphate salt analytical standard, for drug analysis
BCR091 Anthanthrene BCR® certified Reference Material
31581 Anthracene analytical standard
48567 Anthracene analytical standard
40076 Anthracene solution 1000 μg/mL in acetone, analytical standard
48647 Anthracene solution 200 μg/mL in methanol, analytical standard
BCR334 Anthracite (S) BCR® certified Reference Material
36941 Anthranilic acid isopropylamide analytical standard
52445 Anthrone analytical standard
91482 Antimony Standard for ICP TraceCERT®, 10′000 mg/L Sb in nitric acid and hydrofluoric acid
206954 Antimony atomic absorption standard solution 1,000 μg/mL Sb in 8 wt. % HCl (Exact Sb concentration on label)
356042 Antimony ICP/DCP standard solution 10,000 μg/mL Sb in 6-10 wt. % HCl (Exact Sb concentration on label)
73495 Antimony Standard for ICP TraceCERT®, 1000 mg/L Sb in nitric acid
A5882 Antipyrine
A2658 Antipyrine Sigma Reference Standard
90567 Antipyrine analytical reference material
45328 ANTU PESTANAL®, analytical standard
33347 AOZ VETRANAL™, analytical standard
44692 Apigenin 7-glucoside analytical standard
65999 Apigeninidin chloride analytical standard
CRM46960 Appendix IX Organochlorine Pesticides Mix certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
ERMBC516 Apple (dietary fibre) ERM® certified Reference Material
A7023 Aprobarbital
BCR596 Aquatic plant (Cr) BCR® certified Reference Material
BCR060 Aquatic plant (lagarosiphon major) (trace elements) BCR® certified Reference Material
31593 Arecoline hydrobromide VETRANAL™, analytical standard