Xilong chemical « Công Ty TNHH Thiết Bị KHKT & Hóa Chất Bắc Âu

 

Hóa chất Xilong (Trung Quốc) là một trong những nhà cung cấp hóa chất hàng đầu tại Trung Quốc với nhiều dòng sản phẩm chất lượng và cho quí vị một giải pháp về giảm thiểu chi phí cho người sử dụng.

                                        

STT

Tên Hàng

CÔNG THỨC

QUY CÁCH 

1

1- Napthol

C10H8O

2

2 – Napthol

C₁₀HOH

3

1 – Amino – 2 – naphthol – 4 Sunlfonic acid

4

1,1,2,2 – Tetra Chloro etan

C2H2Cl4

5

1 – 10 Phenal throlin

C12H8N2.H2O

6

Acetaldehyt

CH3CHO

7

Acetamide

 

8

Acetic Acid

CH3COOH

9

Aceton

CH3OCH3

10

Aceton Nitrile

CH3CN

11

Acid Chrome Blue K

C16H9N2Na3O12S3

12

Acid Nitric

HNO3

13

Acid Stearic

C18H36O2

14

Acrylic acid

C3H4O2

15

Active Carbon (Than hoạt tính)

C

16

Aluminon

C22H23N3O9

17

Aluminum Chlorua

AlCL3

18

Aluminum Oxit

Al2O3

19

Aluminum Nitrat

Al(NO3)3

20

Aluminum Potassium Sunphat

KAl(SO4)2

21

Aluminum Powder

Al

22

Aluminum kim loại (nhôm lá )

Al

23

Aluminum Sunphat

Al2(SO4)3

24

Amino Acetic Acid ( Glycin)

NH2CH2COOH

25

Amonium Acetat

Nh4CH3COO

26

Amonium cacbonat

(nh4)2CO3

27

Amonium Chlorua

NH4Cl

28

Amonium cerium (IV) Sunphat tetrahydrat

 

29

Amonium Citrat Basic

(NH4)3C6H5O7

30

Amonium Di Hydro Photphat

NH4H2PO4

31

Amonium Dichromate

(NH4)2Cr2O7

32

Amonium Ferous Sunphat (Muối Mo)

(nh4)2Fe(SO4)2.6H2O

33

Amonium Feric Sunphat

NH4Fe(SO4)2.12H2O

34

Amonium Florua

Nh4F

35

Amonium Hydro Cacbonat

 

36

Amonium Hydro photphat

(NH4)2HPO4

37

Amonium Hydroxit

NH4OH

38

Amonium Meta Vanadate

 

39

Amonium Molypdat

(NH4)6Mo7O24.4H2O

40

Amonium Nitrat

NH4NO3

41

Amonium Oxalat

(NH4)2C2O4.H2O

42

Amonium Per Sunphat

(NH4)2S2O8

43

Amonium Sunphat

(NH4)2SO4

44

Amonium Sunphit

(nh4)2S

45

Amonium thio Cyanat

Nh4SCN

46

Anilin

 

47

Anhydric Phthalic

 

48

Anhydrous Ancohol – Ethanol

C2H5OH

49

Antimony potassium Tartrate

 

50

Antimo tri Chlorua

 

51

Antimo Tri Oxit

 

52

Ascobic Acid

C6H8O6

53

Barium Chlorua

BaCl2

54

Barium Cacbonat

BaCO3

55

Barium Hydroxit

Ba(OH)2

56

Barium Nitrat

Ba(NO3)2

57

Barium Sunphat

BaSO4

58

Benzal dehyd

 

59

Benzen

C6H6

60

Benzoic Acid

C6H5COOH

61

Benzotriazo

 

62

Benzyl Alcol

C6H5CH2OH

63

Bismut Sub Nitrat

4BiNO3(OH)2.BiO(OH)

64

Boric Acid

H3BO3

65

Boromocresol Green

C21H14Br4O5S

66

Bromo Phenol Blue

67

Bromo Thymol Blue

C27H28Br2O5S

68

Bromua

Br

69

Butyl Acetat

CH3COOC4H9

70

Cancium Acetat

 

71

Cacbon Di sunfua

 

72

Cancium Cacbonat

CaCO3

73

Cadium Chlorua

CdCl2

74

Cadimi Sunphat

Cd SO4

75

Cadiminum Nitrat

Cd(NO3)2

76

Cancium Chlorua (Khan)

CaCl2

77

Cancium Chlorua .H2O

 

78

Cancium Florua

CaF

79

Cancium Hydroxit

Ca(OH)2

80

Cancium Metal

Ca

81

Cancium Nitrat

Ca(NO3)2

82

Cancium Oxit

CaO

83

Cancium Photphat

Ca2(PO4)3

84

Cancium Sunphat

CaSO4

85

Carmine

 

86

Chlorofoc

CHCL3

87

Chloro Benzen

C6H5CL

88

Chrom oxit

Cr2O3

89

Chromic Acide

CrO2

90

Chromium Tri oxit

 

91

Chrom III Chloride

CrCL3

92

Chrom Nitrat

 

93

Citric Acid

C6H8O7

94

Cobalt Cacbonat

 

95

Cobalt Chlorua

CoCl2

96

Cobalt Nitrat

Co(NO3)2

97

Cobalt Sunphat

CoSO4

98

Congo red

 

99

Copper I Chlorua

CuCl

100

Copper II Chlorua

CuCl2

101

Copper II Oxide

CuO

102

Copper Nitrat

Cu(NO3)2

103

Copper Powder (®ång bét)

 

104

Copper Sunphat khan

 

105

Copper Sunphat.H2O

CuSO4

106

Cyclo hexan

 

107

Cylo Hexanon

 

108

Dextrin

 

109

Di Amonium Hydrogen Citrate

 

110

Di Butyl phthalat

 

111

Di Chloro ethan

C2H4CL2

112

Di Ethanol Amin

 

113

Di Ethyl Amin

 

114

Di Ethylen glycol

 

115

Di methyl amino Benzal dehyt

 

116

Di Methyl Formanide

 

117

Di methyl Glyoxime

 

118

Di Methyl Sunfua oxit

(CH3)2SO

119

Di Phenyl amin

 

120

Di Sodium hydro photphat. H2O

Na2HPO4

121

Eosin Y

 

122

Ethanol Amin

 

123

Ether Ethylic

 

124

Ether Petrol 30 – 60

 

125

Ether Petrol 60 -  90

 

126

Ethyl Acetat

 

127

Ethylen Di amine

 

128

Ethylen Glycol

C2H6O2

129

Erio Chrome black

 

130

Feric Chlorua

FeCl3

131

Feric oxit

Fe2O3

132

Ferous Chlorua

FeCl2

133

Ferous Nitrat

Fe(NO3)2

134

Feric Nitrat

Fe(NO3)3

135

Ferrous Sunphat

FeSO4

136

Ferrous III Sunphat

Fe2(SO4)3

137

Ferous Sunphua

FeS

138

Focmalin

 

139

Formic Acid

 

140

Fuchsin basic

 

141

Fuchsin Acid

 

142

Gelatin

 

143

Gentian Violet

 

144

Giem sa

 

145

Glucoza

 

146

Glycerin

 

147

Hexamethylen Tetramin

 

148

Hydro Chloric Acid

HCL

149

Hydro Floric Acid

HF

150

Hydrogen peoxit

H2O2

151

Hydroxyl Amin

N2H4HCl

152

Indigo Carmine

 

153

Iot

I2

154

Iso Amyl Alcol

 

155

Iso Buthanol

 

156

Iso Octan

 

157

ISo Propanol

 

158

Lactic Acid

 

159

Lactoza

 

160

Lead Acetat Basic

 

161

Lead Acetat Trihydrat

 

162

Lead Cromat

 

163

Lead Nitrat

 

164

Lead Oxit red

Pb3O4

165

Lead pear ( Ch× h¹t)

Pb

166

Lead Power ( Ch× bét)

 

167

Lithium Sunphat

 

168

Lithium Hydroxit

 

169

Malachit Green

 

170

Magnesium Cabonat

MgCO3

171

Magnesium Chlorua

MgCl2

172

Magnesium Hydroxit

Mg(OH)2

173

Magnesium Metal (d¹ng sîi)

Mg

174

Magnesium Metal (d¹ng bét)

Mg

175

Magnesium Nitrat

Mg(NO3)2

176

Magnesium Sunfat (K)

MgSO4

177

Magnesium Sunphat.7H2O

MgSO4.7H2O

178

Magnessium oxit

MgO

179

Mangan Chlorua

MnCl2

180

Mangan IV Oxide

MnO2

181

Mangan Sunphat

MnSO4

182

Manitol

 

183

Mercury Bromua

HgBr

184

Methanol

 

185

Methyl Iso Butyl keton

C6H12O

186

Methyl orange

 

187

Methyl red

 

188

Methylen Blue

 

189

Mono Chlo Acetic acid

 

190

Murexit

 

191

N – Butanol

 

192

N – Heptane

 

193

N – Hexan

 

194

N – Octanol

 

195

N – Pentan

 

196

N – Propanol

 

197

Naphthalen

 

198

Naphthylamin

 

199

Ninhydrin

 

200

Niken Chlorua

NiCl2

201

Niken Nitrat

NiNO3

202

Niken Sunphat

NiSO4

203

Niken oxit

NiO

204

Oleic acid

 

205

Orange IV

 

206

Oxalic Acid

 

207

O – Toludin

 

208

PAN

 

209

Parafin Oil

 

210

Peptone

 

211

Perchlorid Acid

 

212

Phenol

 

213

Phenol Phthalein

 

214

Photphoric Acid

H3PO4

215

Photpho red

 

216

Potassium Acetat

 

217

Potassium Bromat

KBrO3

218

Potassium Bromua

KBR

219

Potassium Cacbonat ( Anhydrous )

K2CO3

220

Potassium Chlorat

KCLO3

221

Potassium Chlorua

KCl

222

Potassium Chromat

K2CrO4

223

Potassium Di Chromat

K2Cr2O7

224

Potassium Di Hydrophotphat

KH2PO4

225

Potassium Feri Cyanua

K3Fe(CN)6

226

Potassium Fero Cyanua

K4FeCN6

227

Potassium Florua

KF

228

Potassium Hydro Cacbonat

KHCO3

229

Potassium Hydrogen Phthalat

 

230

Potassium Hydrogen Sunphat

KHSO4

231

Potassium Hydrophotphat

K2HPO4

232

Potassium Hydro Sunphit

KHSO3

233

Potassium Hydroxit

KOH

234

Potassium Iodua

KI

235

Potassium Iot dat

KIO3

236

Potassium Per Manganat

KMnO4

237

Potassium Per Iodat

KIO4

238

Potassium Per Sunphat

K2S2O8

239

Potassium Pyro Sunphat

K2S2O7

240

Potassium Oxalat

 

241

Potassium Sodium Tartrat

KNaC4H4O6

242

Potassium Sunphat

K2SO4

243

Potassium thio Cyanide

KSCN

244

Propionic acid

 

245

Pyrogalic Acid

 

246

Resorcinol

 

247

Salisylic Acid

 

248

Sắt bét (Fe Powder)

Fe

249

Silicagel Indicator

 

250

Silver Sunphat

AgSO4

251

Silver Nitrat

AgNO3

252

Soda lim

 

253

Sodium Acetat ( Khan)

 

254

Sodium Acetat (N­íc)

 

255

Sodium Benzoat – AR

C7H5O2

256

Sodium Bromua

NaBr

257

Sodium Cacbonat

Na2CO3

258

Sodium Chlorat

NaClO3

259

Sodium Chlorua

NaCL

260

Sodium Citrat

NaC6H7O7

261

Sodium Di hydro photphat

NaH2PO4

262

Sodium Dodecy Sunphat

 

263

Sodium di ethyl dithio carbamate

 

264

Sodium Hydro Photphit

NaH2PO2

265

Sodium Di Thionit

Na2S2O4

266

Sodium Florua

NaF

267

Sodium hexan meta photphat

Na(PO3)6

268

Sodium Hydro Carbonat

NaHCO3

269

Sodium Hydro Sunphat

NaHSO4

270

Sodium Hydro Sunphit

NaHSO3

271

Sodium Hydroxit

NaOH

272

Sodium Hypochlorua

NaOCl

273

Sodium Iodide

NaI

274

Sodium meta borax

NaBO2

275

Sodium Meta Bi Sunphit

Na2S2O5

276

Sodium molypdat

 

277

Sodium Nitrat

NaNO3

278

Sodium Nitrit

NaNO2

279

Sodium Oxalat

Na2C2O4

280

Sodium Per oxit

Na2O2

281

Sodium Photphat

Na3PO4

282

Sodium Pyro Sunphat

Na2S2O7

283

Sodium Pyro Photphat

Na4P2O7

284

Sodium Salicilat

 

285

Sodium Silicat

Na2SiO3.9H2O

286

Sodium Stanat

Na2SnO3

287

Sodium Sunfide

Na2SO3

288

Sodium Sunfua

Na2S

289

Sodium Sunphat Anhydrous

Na2SO4

290

Sodium Tetra Borax

Na2B4O7.10H2O

291

Sodium thio Cyanyde

NASCN

292

Sodium Tungstate

Na2WO4.2H2O

293

Sodium Thio Sunphat

Na2S2O3

294

Sodiumdiethyl dithio carbamate

 

295

Succinic Acid

 

296

Sucrose (Saccazoza)

 

297

Sunfamic Acid

 

298

Sunfanilic acid

 

299

Sunfua ( L­u Huúnh)

 

300

Sunfuaric Acid

H2SO4

301

Sunfua Salisilic Acid

 

302

Tanic acid

 

303

Tartaric Acid

 

304

Tert buthanol

 

305

Tetra hydro Furan

 

306

Tetra Chlorua Cacbon

CCl4

307

Thymol

 

308

Thio ure

CH4N2S

309

Tin Chloride

SnCl2

310

Tin Granular

Sn

311

Tin power

 

312

Tin Sunphat

SnSo4

313

Tinh bét tan

 

314

Titan Chlorua

TiCL4

315

Titan oxit

TiO2

316

Toluen

 

317

Tri Butyl Photphat

 

318

Tri chlo Acetic Acid

 

319

Tri ethyl amin

 

320

TrilonB (AR)
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt AR

EDTA

321

Twen 80

 

322

Twen 20

 

323

Urea

H2NCOHN2

324

Xylen

 

325

Zinc Acetat

 

326

Zinc Chlorua

ZnCl2

327

Zinc Nitrat

Zn(NO3)2

328

Zinc Oxit 95%

ZnO

329

Zinc Power

 

330

Zinc Pear

Zn

331

Zinc Sunphat

ZnSO4

332

Zirconnium oxit

ZrO